Wójt Gminy Prostki zawiadamia o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. Lokalizacja inwestycji: Gmina Prostki, obręb 0035 Taczki, działka o numerze geod.: 60

RI.6733.2.2017.8

OBWIESZCZENIE

 

Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073),

 

zawiadamiam

 

o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej o wysokości 60 m, instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z anten nadawczych i radiolinii, urządzeń sterujących posadowionych podstawy wieży.

Lokalizacja inwestycji: Gmina Prostki, obręb 0035 Taczki, działka o numerze geod.: 60.

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 01.08.2017r. uchyliło w całości decyzję nr 2/2017 z dnia 5 kwietnia 2017r. (znak: RI.67633.2.2017.5) wydaną przez Wójta Gminy Prostki, w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki w obrębie 0035 Taczki na działce nr ewid. 60 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję, że ze zgromadzonym materiałem dotyczącym powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 110 tel. (87) 611-28-60 w godzinach: 7.00-15.00 w trakcie trwania postępowania.
Strony postępowania mogą wnosić w okresie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia wnioski do planowanej inwestycji.

 

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej sprawie zostanie przedłożony celem uzgodnienia do organów wymienionych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy informacyjnej u Sołtysa wsi Taczki.

 

Zgodnie z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Informuję, że w myśl art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienia bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Jednym z przepisów szczególnych, do których odsyła art. 49 k.p.a., jest art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z tym dopuszczone szczególnym przepisem publiczne ogłoszenie decyzji, z upływem czternastu dni od dnia jego dokonania, wywiera skutki równoważne z doręczeniem decyzji lub powiadomieniem o niej.

Opublikowano: 25 sierpnia 2017 10:08

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 238

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl