Wójt Gminy Prostki informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 składającej się z wieży wolnostojącej o wysokości do 62 m, instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z anten sektorowych i radiolinii, urządzeń sterujących posadowionych podstawy wieży na działce o numerze geod.: 141/2 obręb 0018 Krupin

RI.6733.7.2017.2

OBWIESZCZENIE

 

Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073),

 

zawiadamiam

 

że w dniu 27.07.2017r. na wniosek Pani Anny Warżała z siedzibą w Gdyni przy ul. Leśnej 34B/4- pełnomocnika inwestora: P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 składającej się z wieży wolnostojącej o wysokości do 62 m, instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z anten sektorowych i radiolinii, urządzeń sterujących posadowionych podstawy wieży.
Lokalizacja inwestycji:
Gmina Prostki, obręb 0018 Krupin, działka o numerze geod.: 141/2.

Zgodnie z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję, że ze zgromadzonym materiałem dotyczącym powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 110 tel. (87) 611-28-60 w godzinach: 7.00-15.00 w trakcie trwania postępowania.
Osoby zainteresowane mogą wnosić w okresie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia wnioski do planowanej inwestycji.
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej sprawie zostanie przedłożony celem uzgodnienia do organów wymienionych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy informacyjnej u Sołtysa wsi Krupin.

Opublikowano: 08 sierpnia 2017 14:15

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 222

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl