Wójt Gminy Prostki wydał postanowienie znak: RI.6220.5.2017.10 w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwusłupowego wyciągu do wakeboardu i nart wodnych wraz z platformą startową planowanego do lokalizacji na działkach o numerach geod.: 1 i 8 obręb 0019 Krzywe gmina Prostki

RI.6220.5.2017.11

OBWIESZCZENIE

 

Działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 1257)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 1 sierpnia 2017 r. Wójt Gminy Prostki wydał postanowienie znak: RI.6220.5.2017.10 w sprawie zawieszenia postępowania, wszczętego z wniosku Pana Igora Sroczyńskiego reprezentującego firmę WYPRAWERSI.PL Sp. z o.o. z siedzibą: Krzywe 30A gmina Prostki, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwusłupowego wyciągu do wakeboardu i nart wodnych wraz z platformą startową planowanego do lokalizacji na działkach o numerach geod.: 1 i 8 obręb 0019 Krzywe gmina Prostki, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszego postanowienia oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul.1 Maja 44B, pokój nr 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00-15.00.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Prostki i Sołtysa Wsi Krzywe

Opublikowano: 08 sierpnia 2017 14:10

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 349

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl