Wójt Gminy Prostki podaje informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie energetycznej linii kablowej nN 0,4/0,23 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach o numerach geod.: 206, 198, 205/1, 202/1 obręb Krupin

RI.6733.8.2017.2

OBWIESZCZENIE

 

Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073),

 

zawiadamiam

 

że na wniosek Pana Adama Filimoniuk reprezentującego: „ADA VIT-EŁK” Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku przy ul. Konieczki 16, działającego jako pełnomocnik Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie energetycznej linii kablowej nN 0,4/0,23 kV wraz ze złączami kablowymi.
Lokalizacja inwestycji:
Gmina Prostki, obręb 0018 Krupin, działki o numerach geod.: 206, 198, 205/1, 202/1.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję, że ze zgromadzonym materiałem dotyczącym powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 110 tel. (87) 611-28-60 w godzinach: 7.00-15.00 w trakcie trwania postępowania.
Osoby zainteresowane mogą wnosić w okresie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia wnoski do planowanej inwestycji.
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej sprawie zostanie przedłożony celem uzgodnienia do organów wymienionych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy informacyjnej u Sołtysa Wsi Krupin.

Opublikowano: 08 sierpnia 2017 14:06

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 185

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl