Obwieszczenie o toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wyciągu do nart wodnych wraz z platformą startową-pomostem w miejscowości Krzywe,

RI.6220.5.2017.9

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1257)

informuję, że:
1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 28 czerwca 2017r. znak: WOOŚ.4240.215.2017.TP.2 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wyciągu do nart wodnych wraz z platformą startową-pomostem w miejscowości Krzywe, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie, zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
2) W związku z otrzymanym w dniu 19.06.2017r. pismem Pana Jarosława Holaka reprezentującego Gospodarstwo Rybackie w Rajgrodzie dotyczącym kwestii zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia nt.: zasięgu planowanej inwestycji, występowania ichtiofauny, ptaków i ssaków chronionych, wpływu planowanej inwestycji na populację ryb oraz atrakcyjność akwenu dla wędkarzy i prowadzenia gospodarki rybackiej na jeziorze Krzywe, inwestor został zobowiązany do ustosunkowania się do zagadnień poruszonych w przedmiotowym piśmie. Pismem z dnia 04.07.2017r. wnioskodawca Pan Igor Sroczyński reprezentujący firmę Wyprawersi.pl Sp. z o.o. przedstawił informacje uzupełniające dotyczące planowanego przedsięwzięcia.
3) Wójt Gminy Prostki w dniu 13.07.2017r. wydał postanowienie znak: RI.6220.5.2017.8 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwusłupowego wyciągu do wakeboardu i nart wodnych wraz z platformą startową, planowanego do lokalizacji na działkach o numerach geod.: 1, 8 obręb 0019 Krzywe gmina Prostki powiat ełcki woj. warmińsko-mazurskie.

Opublikowano: 16 lipca 2017 21:46

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 357

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl