Wójt Gminy Prostki informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego Znak: RI.6220.7.2017.2 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod.: 11/1 położonej w obrębie geod. 0017 Kopijki gmina Prostki

RI.6220.7.2017.2

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

 

Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 353),

 

zawiadamiam

 

że na wniosek spółki Powermodul Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach przy ul. M. Reja 54B, którą reprezentuje Pan Povilas Vilpišauskas, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod.: 11/1 położonej w obrębie geod. 0017 Kopijki gmina Prostki.

Akta sprawy (wniosek wraz z załącznikami oraz karta informacyjna przedsięwzięcia) są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Prostki ul.1 Maja 44B, 19-335 Prostki pokój nr 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00-15.00 w terminie do 21 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdzi w drodze postanowienia Wójt Gminy Prostki, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku.

Niniejsze obwieszczenie, podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Prostki oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wsi Kopijki.

Opublikowano: 07 lipca 2017 14:45

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 222

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl