Wójt Gminy Prostki informuje, że na wniosek Inwestora: Gminy Prostki z siedzibą w Prostkach przy ul. 1 Maja 44 B, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków, budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowie (remoncie) odcinka sieci wodociągowej w Wiśniowie Ełckim

RI.6733.5.2017.2

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz.1073),

zawiadamiam

że na wniosek Inwestora: Gminy Prostki z siedzibą w Prostkach przy ul. 1 Maja 44 B, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków, budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowie (remoncie) odcinka sieci wodociągowej w Wiśniowie Ełckim.

Lokalizacja inwestycji:
Gmina Prostki, obręb 0036 Wiśniowo Ełckie działki o numerach geod.: 404/1, 404/2, 158/3, 293/93, 293/94, 294/31, 293/99, 294/28.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję, że ze zgromadzonym materiałem dotyczącym powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 110 tel. (87) 611-28-60 w godzinach: 7.00-15.00 w trakcie trwania postępowania.
Osoby zainteresowane mogą wnosić w okresie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia wnoski do planowanej inwestycji.
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej sprawie zostanie przedłożony celem uzgodnienia do organów wymienionych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy informacyjnej u Sołtysa Wsi Wiśniowo Ełckie.

Opublikowano: 03 lipca 2017 10:31

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 186

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl