W dniu 05.06.2017r. Wójt Gminy Prostki wydał postanowienie znak: RI.6220.2.2017.13 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu z zakresu produkcji spożywczej: przemiał zbóż, produkcja makaronów, pelletów i tortilli planowanego do realizacji na działkach o numerach geod.: 327/2, 300/5 położonych w obrębie 0031 Prostki gmina Prostki

RI.6220.2.2017.14

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 23)

zawiadamiam

że w dniu 05.06.2017r. Wójt Gminy Prostki wydał postanowienie znak: RI.6220.2.2017.13 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu z zakresu produkcji spożywczej: przemiał zbóż, produkcja makaronów, pelletów i tortilli planowanego do realizacji na działkach o numerach geod.: 327/2, 300/5 położonych w obrębie 0031 Prostki gmina Prostki.

Z uwagi na fakt, że na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie zawiadamiam równocześnie, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym z ww. postanowieniem oraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4240.189.2017.AZ.1 z dnia 22.05.2017r., jak również z Kartą informacyjną przedsięwzięcia można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 110 tel. (87) 611-28-60 w godzinach: 7.00-15.00 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Prostki i Sołtysa Wsi Prostki.

Opublikowano: 12 czerwca 2017 09:35

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 243

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl