Wójt Gminy Prostki zawiadamia o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwusłupowego wyciągu do wakeboardu i nart wodnych wraz z platformą startową planowanego do lokalizacji na działkach o numerach geod. 1 i 8 położonych w obrębie geod. 0019 Krzywe gmina Prostki

RI.6220.5.2017.3

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r. Poz. 23) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 353)

zawiadamiam

że na wniosek Pana Igora Sroczyńskiego reprezentującego firmę WYPRAWERSI.PL z siedzibą: Krzywe 30A, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwusłupowego wyciągu do wakeboardu i nart wodnych wraz z platformą startową planowanego do lokalizacji na działkach o numerach geod. 1 i 8 położonych w obrębie geod. 0019 Krzywe gmina Prostki. Działki nr 1 i 8 stanowią obszar Jeziora Krzywe i teren przyległy. Inwestycja planowana jest na wysokości działki nr 21/1.

Akta sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Prostki ul.1 Maja 44B, 19-335 Prostki pokój nr 110, tel. 87 611-28-60 w godzinach 7.00-15.00.
 
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Prostki.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdzi w drodze postanowienia Wójt Gminy Prostki, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: www.bip.prostki.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Prostki i Sołectwa Wsi Krzywe.

Opublikowano: 07 czerwca 2017 09:41

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 208

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl