Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.05.2017r. znak: RI.6220.3.2017.10 dla przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, ozn. umownie A, planowanego do lokalizacji na części działki o numerze geod. 3/55 położonej we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki

RI.6220.3.2017.11

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 353)

Wójt Gminy Prostki
podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.05.2017r. znak: RI.6220.3.2017.10 dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW”, ozn. umownie A, planowanego do lokalizacji na części działki o numerze geod. 3/55 położonej we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Prostki i Sołtysa Wsi Kosinowo.

Opublikowano: 31 maja 2017 09:21

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 242

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl