Obwieszczenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki obejmującego teren położony między ul. Zieloną, Szkolną, 1-go Maja i terenami kolejowymi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

RI.6721.1.2016.2017.11

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PROSTKI
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki obejmującego teren położony między ul. Zieloną, Szkolną, 1-go Maja i terenami kolejowymi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. Poz. 778) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. Poz. 353) ogłaszam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki obejmującego teren położony między ul. Zieloną, Szkolną, 1-go Maja i terenami kolejowymi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r., w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 29 maja do 20 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Prostki przy ulicy 1 Maja 44B w pokoju nr 110 w dniach i godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 czerwca b.r. w sali konferencyjnej Urzędu (Sala Ślubów) w godz. 13.00 – 15.00. Uwagi dotyczące projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy należy składać na piśmie do Wójta Gminy Prostki na adres: Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2017 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.Dz. U. z 2017 r poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Prostki.

Opublikowano: 12 maja 2017 22:53

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 307

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl