Wójt Gminy Prostki zawiadamia strony postępowania, że w dniu 25 kwietnia 2017r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie zostało wniesione odwołanie od decyzji znak: RI. 6733.2.2017.5 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki w obrębie 0035 Taczki na działce nr ewid. 60.

RI.6733.2.2017.8

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 25 kwietnia 2017r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Prostki, zostało wniesione odwołanie od decyzji znak: RI. 6733.2.2017.5 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki w obrębie 0035 Taczki na działce nr ewid. 60.

Akta sprawy zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie celem rozpatrzenia odwołania.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Prostki i Sołtysa Wsi Taczki.

Opublikowano: 09 maja 2017 09:24

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 309

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl