Wójt Gminy Prostki zawiadamia o toku postępowania w spawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, ozn. umownie B, planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod. 3/55 położonej we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki

RI.6220.4.2017.8


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 23)


zawiadamiam:


1) o wydanej w dniu 14.04.2017r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4240.145.2017.TP.1 stwierdzającej, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW ozn. B na ternie działki nr ewidencyjny 3/55 obręb geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki, nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
2) o wydanym w dniu 24.04.2017r. przez Wójta Gminy Prostki postanowieniu znak: RI.6220.4.2017.7 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW”, ozn. umownie B, planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod. 3/55 położonej we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki.

 

Z uwagi na fakt, że na postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW”, ozn. umownie B, planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod. 3/55 położonej we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki, nie przysługuje zażalenie, zawiadamiam równocześnie, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym z ww. postanowieniem Wójta Gminy Prostki i opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 110 tel. (87) 611-28-60 w godzinach: 7.00-15.00 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 10 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie w oparciu o zebrany materiał dowodowy.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Prostki i Sołtysa Wsi Kosinowo.
 

Opublikowano: 27 kwietnia 2017 13:14

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 285

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl