Wójt Gminy Prostki zawiadamia, że postanowienie stwierdzające obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, ozn. B, planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod. 3/55 położonej we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki, zostanie wydane w terminie do dnia 28.04.2017r.

RI.6220.4.2017.6OBWIESZCZENIEDziałając zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. Poz. 23) zawiadamiam, że postanowienie stwierdzające obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW”, ozn. B, planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod. 3/55 położonej we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki, zostanie wydane w terminie do dnia 28.04.2017r.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 778) zwanej dalej: ustawa ooś wzmiankowane postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Wójt Gminy Prostki pismem znak: RI.6220.4.2017.3 z dnia 28.03.2017r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz pismem znak: RI.6220.4.2017.4 z dnia 28.03.2017r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku skorzystał z możliwości zawartej w art. 78 ust. 4 ustawy ooś nie wnosząc zastrzeżeń do realizacji przedsięwzięcia. Natomiast do czasu otrzymania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wójt Gminy Prostki nie ma możliwości zachowania terminu na wydanie postanowienia, wskazanego w art. 65 ust.1 w/w ustawy ooś.


Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Prostki oraz na tablicy ogłoszeń Sołtysa Wsi Kosinowo.
 

Opublikowano: 20 kwietnia 2017 12:21

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 258

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl