Obwieszczenie Wójta Gminy Prostki w sprawie zwołania zebrania mieszkańców miejscowości Bogusze celem poznania opinii na temat nadania nazw ulic

O B W I E S Z C Z E N I E
W ó j t a G m i n y P r o s t k i

 


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 31.2017 Wójta Gminy Prostki z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały odnośnie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bogusze zwołuję

z e b r a n i e


mieszkańców miejscowości Bogusze i osób zainteresowanych w dniu 11 maja 2017 r. o godz. 10:00. Miejsce spotkania: świetlica wiejska w Boguszach.
Celem zebrania jest przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie poznania opinii mieszkańców wsi na temat nadania nazwy niżej wymienionym gminnym drogom:
1) droga gminna oznaczona numerem działki 954, obręb 0031-Prostki w sołectwie Bogusze.
2) droga gminna oznaczona numerem działki 943/3, obręb 0031-Prostki w sołectwie Bogusze.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w myśl przepisów Uchwały Nr LV/338/2014 Rady Gminy Prostki z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Prostki.
W związku z powyższym zapraszam wszystkich pełnoletnich mieszkańców miejscowości Bogusze i osoby zainteresowane do udziału w zebraniu.

U W A G A: propozycje nazwy ulicy przyjmowane będą od 14.04.2017 do dnia 12.05.2017 r. w Urzędzie Gminy w Prostkach 19-335 Prostki ul. 1 Maja 44B w godzinach urzędowania oraz bezpośrednio na zebraniu w dniu 11.05.2017 r.

Opublikowano: 14 kwietnia 2017 14:21

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 233

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl