Wójt Gminy Prostki podaje informacje o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie zakładu z zakresu produkcji spożywczej: przemiału zbóż, produkcji makaronów, pelletów i tortilli planowanych do realizacji na działkach o numerach geod. 327/2, 300/5 położonych w obrębie 0031 Prostki gmina Prostki

RI.6220.2.2017.5


OBWIESZCZENIE

 

Działając zgodnie z art. 36 § 1 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. Poz. 23) zawiadamiam, że postanowienie stwierdzające obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu z zakresu produkcji spożywczej: przemiału zbóż, produkcji makaronów, pelletów i tortilli planowanych do realizacji na działkach o numerach geod. 327/2, 300/5 położonych w obrębie 0031 Prostki gmina Prostki zostanie wydane w terminie do dnia 12.05.2017r.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 353) w/w postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Wójt Gminy Prostki pismem znak: RI.6220.2.2017.3 z dnia 17.03.2017r. wystąpił do wnioskodawcy o uzupełnienie danych zawartych w przedłożonej Karcie informacyjnej przedsięwzięcia w terminie do 21.04.2017r. Po uzupełnieniu Karty informacyjnej zostanie ona wraz z wnioskiem przesłana do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie celem uzyskania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji. Do czasu uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz otrzymania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ełku Wójt Gminy Prostki nie ma możliwości zachowania terminu na wydanie postanowienia, wskazanego w art. 65 ust.1 w/w ustawy.

 

 
WÓJT GMINY
Mirosław Orłowski

Opublikowano: 05 kwietnia 2017 14:46

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 209

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl