Wójt Gminy Prostki informuje, że na wniosek Pana Andrzeja Zalewskiego zam. Białogrądy 4, 19-200 Białogrądy gmina Grajewo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, ozn. B, planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod. 3/55 położonej we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki

RI.6220.4.2017.2

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. Poz. 23) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 353),

zawiadamiam

że na wniosek Pana Andrzeja Zalewskiego zam. Białogrądy 4, 19-200 Białogrądy gmina Grajewo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW”, ozn. B, planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod. 3/55 położonej we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki.

Akta sprawy (wniosek wraz z załącznikami oraz karta informacyjna przedsięwzięcia) są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Prostki ul.1 Maja 44B, 19-335 Prostki pokój nr 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00-15.00 w terminie do 21 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdzi w drodze postanowienia Wójt Gminy Prostki, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku.

Niniejsze obwieszczenie, podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Prostki oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wsi Kosinowo.

Opublikowano: 31 marca 2017 13:51

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 268

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl