Wójt Gminy Prostki zawiadamia, że w dniu 23.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15 kV. Lokalizacja inwestycji: Gmina Prostki, obręb 0019 Krzywe, Zawady worki, działki o numerach geod.: 4/86, 321, 337, 4/27, 4/26, 323

RI.6733.4.2017.2

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. Poz. 23) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016r. Poz. 778)

zawiadamiam

że w dniu 23.03.2017r. na wniosek Pana Waldemara Waszkiewicza reprezentującego „Telan” A. i J. Stankiewicz T. i W. Waszkiewicz s.j. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej 102, działającego jako pełnomocnik Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A, w imieniu której działa: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 13, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15 kV.
Lokalizacja inwestycji: Gmina Prostki, obręb 0019 Krzywe, Zawady Tworki, działki o numerach geod.: 4/86, 321, 337, 4/27, 4/26, 323.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję, że ze zgromadzonym materiałem dotyczącym powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 110 tel. (87) 611-28-60 w godzinach: 7.00-15.00 w trakcie trwania postępowania.
Osoby zainteresowane mogą wnosić w okresie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia wnoski do planowanej inwestycji.
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej sprawie zostanie przedłożony celem uzgodnienia do organów wymienionych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy informacyjnej u Sołtysa Wsi Zawady Tworki.

Opublikowano: 30 marca 2017 14:51

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 239

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl