Wójt Gminy Prostki zawiadamia, że na wniosek Pani Moniki Płochockiej reprezentującej POL-FOODS Sp. z o.o. z siedzibą:19-335 Prostki, ul. Kolejowa 1D, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu z zakresu produkcji spożywczej: przemiału zbóż, produkcji makaronów, pelletów i tortilli planowanych do realizacji na działkach o numerach geod. 327/2, 300/5 w obrębie 0031 Prostki

RI.6220.2.2017.2


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

 

Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r. Poz. 23) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 353)


zawiadamiam

 

że na wniosek Pani Moniki Płochockiej reprezentującej „POL-FOODS” Sp. z o.o. z siedzibą:19-335 Prostki, ul. Kolejowa 1D, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu z zakresu produkcji spożywczej: przemiału zbóż, produkcji makaronów, pelletów i tortilli planowanych do realizacji na działkach o numerach geod. 327/2, 300/5 położonych w obrębie 0031 Prostki gmina Prostki.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: www.bip.prostki.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Prostki i Sołectwa Wsi Prostki.

 

Akta sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Prostki ul.1 Maja 44B, 19-335 Prostki pokój nr 110, tel. 87 611-28-60 w godzinach 7.00-15.00.

 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Prostki.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdzi w drodze postanowienia Wójt Gminy Prostki, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku.

 

WÓJT GMINY
Mirosław Orłowski

Opublikowano: 21 marca 2017 11:30

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 373

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl