Wójt Gminy Prostki zawiadamia o wydaniu w dniu 28.02.2017r. na wniosek pełnomocnika inwestora postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej SN-15 kV, złącza kablowego SN oraz słupów SN planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki, obręb 0031 Prostki wieś Bogusze oraz na terenie Miasta Grajewa, obręb 0001 Grajewo.

RI.6733.1.2017.19

OBWIESZCZENIE


Działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. Poz. 23) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016r. Poz.778),

 

zawiadamiam


o wydaniu przez Wójta Gminy Prostki w dniu 28.02.2017r. na wniosek pełnomocnika inwestora postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej SN-15 kV, złącza kablowego SN oraz słupów SN planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki, obręb 0031 Prostki wieś Bogusze, na działkach o numerach geod.: 1443, 1172/2, 1254/1, 1255/3, 1255/2, 1570, 1253/2, 1254/2, 1125/1, 1125/3, 1125/5, 1125/2, 1174, 1123, 1122, 1119, 1118, 1116, 1114, 1115/4, 1569, 1111/7, 1111/6, 1111/5, 1111/4, 1108/2, 1108/1, 1107/5, 1107/4, 1107/2, 1107/1, 1113, 1451, 1112, 1110, 1109, 1106, 1105, 1104, 1103, 1101, 1100, 1175, 1098 oraz na terenie Miasta Grajewa, obręb 0001 Grajewo, na działkach o numerach geod.: 3612/1, 3611/1, 3611/2, 3612/2, 116, 3611/3, 3612/3.

 

Lokalizacja przedsięwzięcia planowana jest na obszarze Gminy Prostki oraz Miasta Grajewo, zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mając na względzie, iż największa część terenu, na którym ma być realizowana inwestycja znajduje się na terenie Gminy Prostki, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Prostki, w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Grajewa.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl, na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo www.bip.um.grajewo.pl oraz na tablicy informacyjnej w sołectwie Bogusze.

 


WÓJT GMINY
Mirosław Orłowski

Opublikowano: 03 marca 2017 09:19

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 486

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl