Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prostki na lata 2015 – 2020 oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Prostki na lata 2015-2030

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PROSTKI


Mając na względzie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu:


1) Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prostki na lata 2015 – 2020 przyjętego uchwałą Nr XX.109.2016 Rady Gminy Prostki z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prostki na lata 2015 - 2020".
2) Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Prostki na lata 2015-2030 – Aktualizacja przyjętego uchwałą Nr XXVII.150.2016 Rady Gminy Prostki z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Prostki na lata 2015-2030- Aktualizacja".


Z treścią przyjętych dokumentów oraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy, zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, a także z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu oraz informacje, w jaki sposób zostały uwzględnione wyniki przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Prostki przy ulicy 1 Maja 44B w pokoju nr 109 w godzinach pracy Urzędu.
Informuję, że przyjęte dokumenty zostały opublikowane w BIP-ie organu na stronie: www.bip.prostki.pl w zakładce: Dokumenty strategiczne- Plany, programy i strategie rozwoju.

 


WÓJT GMINY
Mirosław Orłowski

Opublikowano: 20 stycznia 2017 10:25

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 3786

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl