Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prostki

RI.6720.1.2017.2


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PROSTKI


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prostki


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Prostki Uchwały Nr XXIX.203.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prostki oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowej zmiany dla potrzeb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zmiana Studium obejmuje obszar gminy Prostki w granicach administracyjnych.


Zainteresowani mogą składać na piśmie wnioski i uwagi dotyczące zmiany Studium oraz prognozy na adres: Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki w terminie do dnia 17 lutego 2017 r.
Wnioski mogą być wnoszone ponadto ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@prostki.pl
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Prostki.

 


WÓJT GMINY
Mirosław Orłowski

Opublikowano: 19 stycznia 2017 13:59

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 537

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl