Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr geod. 320/4 obręb 0036 Wiśniowo Ełckie

RI.6733.6.2016.5


OBWIESZCZENIE


Działając zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. Poz. 23)


zawiadamiam


że w dniu 05.01.2017r. Pan Leszek Śmieszalski pełnomocnik inwestora: P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, dokonał modyfikacji oraz uzupełnienia wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr geod. 320/4 obręb 0036 Wiśniowo Ełckie. W/w pismem dokonana została modyfikacja załącznika graficznego- z granic terenu objętego wnioskiem został wyłączony grunt rolny oznaczony jako pastwiska trwałe klasy III, jak również określone zostały parametry poszczególnych anten oraz uzupełniona została Kwalifikacja przedsięwzięcia pod kątem zaliczenia projektowanej inwestycji do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję, że ze zgromadzonym materiałem dotyczącym powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 110 tel. (87) 611-28-60 w godzinach: 7.00-15.00 w trakcie trwania postępowania.
Osoby zainteresowane mogą wnosić w okresie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia wnioski do planowanej inwestycji.
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej sprawie zostanie przedłożony celem uzgodnienia do organów wymienionych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Stosownie do przepisu art. 36 Kpa informuję, że wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień, w terminie do 10.02.2017r.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy informacyjnej u Sołtysa wsi Wiśniowo Ełckie.

Opublikowano: 11 stycznia 2017 14:45

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 2840

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl