Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny w nowym okresie zasiłkowym 2020/2021

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach informuje, że wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego można składać:

1. od 1 lipca 2020 roku drogą elektroniczną za pośrednictwem bankowości elektronicznej, empatii (www.empatia.mrpips.gov.pl), ePUAP, PUE ZUS;
2. od 1 sierpnia 2020 roku drogą tradycyjną (w formie papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prostkach,

Do wniosku o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny należy dołączyć następujące dokumenty:
1. nakaz płatniczy za 2019 rok – w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, umowę dzierżawy,
2. świadectwo pracy w przypadku utraty zatrudnienia, rozliczenie PIT za 2019 r.
3. umowę o pracę w przypadku podjęcia zatrudnienia (dostarczyć zaświadczenie o uzyskanym dochodzie z następnego miesiąca np. podjęcie pracy 26-06-2020 r. zaświadczenie powinno być za lipiec 2020 r.),
4. decyzje z PUP, ZUS, KRUS przyznającą świadczenia,
5. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w przypadku działalności gospodarczej (ryczał ewidencjonowany/karta podatkowa za 2019 rok)
6. orzeczenie o niepełnosprawności,
7. odpis wyroku zasądzającego alimenty,
8. prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację,
9. zaświadczenie od właściwego komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2019 r.,
10. zaświadczenie od właściwego komornika o bezskuteczności egzekucji,
11. akt zgonu w przypadku, gdy jedno z rodziców dziecka nie żyje,
12. Oświadczenie lub zaświadczenie o podjęciu przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (szkoła ponadgimnazjalna, ponadpodstawowa), zaświadczenie lub oświadczenie dostarczyć do 15-09-2020 roku,
13. zaświadczenie z Biura Obsługi Ekonomicznej Szkół o wysokości stypendium szkolnego za 2019 rok,
14. zaświadczenie z uczelni o wysokości otrzymanych stypendiów naukowych, socjalnych za 2019 rok,
Dodatkowo do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć odpowiednio:
15. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość INNYCH dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dotyczące każdego członka rodziny (np. alimenty otrzymane na dzieci w roku 2019)
16.  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu  o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
17. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
18. zaświadczenie lub  oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do alimentów do szkoły lub szkoły wyższej – w przypadku osoby powyżej 18 roku życia,
19. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
20. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
21.  informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o nie podjęciu tycz czynność, w szczególności w związku z:
- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
- brakiem możliwości wskazanie przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

Przypominamy, aby wnioski składane w formie papierowej były czytelnie i poprawnie uzupełnione o wszystkie wymagane dane.  
W razie wątpliwości, przed złożeniem wniosku należy skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prostkach:
Świadczenia rodzinne: tel. 87 611 28 58
Fundusz alimentacyjny: tel. 87 611 28 52

Opublikowano: 01 lipca 2020 23:21

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 151

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl