Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r. wg nowych zasad

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo Producenci Rolni
 
W związku ze zmianą ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2247), uprzejmie informuję, że w 2019 r. producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

Zgodnie z art. 4 ust 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2466).
 
Ponadto, na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest również dostępny edytowany formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Jednocześnie nadmieniam, że na potrzeby wniosku, który należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP). Wzór wniosku dostępny jest od 2 stycznia br. w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji.

Opublikowano: 16 stycznia 2019 14:26

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej [871.24 KB]

Klauzula informacyjna [88.55 KB]

Wyświetleń: 375

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl