Budowa Gazociągu Polska-Litwa Odcinek Północny

 (link otworzy duże zdjęcie)

Informuję, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przechodzi do kolejnego etapu realizacji inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”.

Inwestycja realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1731 z późn.zm.).

Dla przedmiotowej inwestycji w dniu 03.08.2017r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ-II.4231.1.2015.DK
http://bip.prostki.pl/wiadomosci/10046/wiadomosc/399633/obwieszczenie_generalnego_dyrektora_ochrony_srodowiska_dotyczace

Następnie w dniu 30 października 2017r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie złożony został przez GAZ-SYSTEM S.A. wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu
http://bip.prostki.pl/wiadomosci/10046/wiadomosc/397258/obwieszczenie_dotyczace_wszczecia_postepowania_administracyjnego

Na gruncie zapisów ww. ustawy, w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, dokonywane są wpisy do ksiąg wieczystych nieruchomości zlokalizowanych na trasie gazociągu, dotyczące ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości. Po raz pierwszy wpisy do ksiąg wprowadzane są na etapie wszczęcia ww. postępowania i dotyczą zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu. Następnie po uzyskaniu klauzuli ostateczności dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, wykreśla się z ksiąg wieczystych wpis o wszczęciu ww. postępowania i dokonuję się wpisu o ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomości w zakresie określonym w ww. ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu. Odpowiednie wpisy dokonywane będą na wniosek złożony przez Wojewodę.

Z uwagi na późniejszą procedurę administracyjną w zakresie wypłaty odszkodowań za szkody związane z realizacją przedmiotowej inwestycji, którą również prowadzi Wojewoda, niezmiernie ważne jest udokumentowanie prawa własności do nieruchomości. Dlatego też, w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (np.: brak księgi wieczystej, dział spadku nieujawniony w KW, itp.) istotną kwestię stanowi spełnienie przez Właścicieli nieruchomości wymogów art. 35 ust.1. ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016r. poz. 790 z późn. zm.), tj. niezwłocznego złożenia wniosku do Sądu Rejonowego (Wydział Ksiąg Wieczystych) o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej, bowiem zgodnie z zapisami art. 35 ust.2 „jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1”.

Aktualni właściciele nieruchomości położonych na trasie przedmiotowej inwestycji, którzy obecnie są ujawnieni w księgach wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości, nie muszą podejmować żadnych czynności opisanych w powyższej treści.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą zawierającą przydatne informacje dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji w zakresie procedur administracyjnych, wyjaśnienia kwestii odszkodowań, jak i przebiegu budowy gazociągu oraz z filmem obrazującym proces budowy gazociągu.
http://www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/materialy-do-pobrania/multimedia/film/artykul/201685/

Informuję, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na wniosek pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji: budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w części dotyczącej jego przebiegu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30.11.2017r. znak: IGR-I.747.4.1.2017 informujące o wydaniu przedmiotowej decyzji, ze wskazaniem numerów działek ewidencyjnych nieruchomości, które będą objęte inwestycją.
http://bip.prostki.pl/wiadomosci/10046/wiadomosc/401629/informuje_ze_wojewoda_warminskomazurski_w_olsztynie_wydal_decyzj

Treść decyzji wraz z załącznikami graficznymi dotyczącymi terenu gminy Prostki jest dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy w Prostkach w pokoju nr 110.

Autor: Agnieszka Zielazna

Opublikowano: 24 listopada 2017 12:49

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Broszura informacyjna dla inwestycji Polska-Litwa Odcinek Północny [1.69 MB]

Wyświetleń: 879

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl