Zapytanie ofertowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Wiśniowie Ełckim w sprawie przebudowy murowanego komina kotłowni oraz zakupu i montażu komina stalowego

 (link otworzy duże zdjęcie)

ZAPYTANIE O CENĘ

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wiśniowie Ełckim  Wiśniowo 1/10; 19-335 Prostki tel. 87 6111524 na podstawie art. 69 i 70 ustawy z dnia 29.01. 2004r. prawo zamówień publicznych (DZ.u.nr.19 poz.177z póżniejszymi zmianami) zwraca się z zapytaniem o cenę następującej usługi:
1. Przebudowa komina kotłowni /murowany/ o wymiarach zewnętrznych 1,70cm x 1,30cm
- wysokość 9,40m
- wewnątrz kanał wentylacyjny o wymiarach 80cm x 20 cm
- kanał dymowy o wymiarach 80cm x 95cm
Przebudowa polegać będzie:
1. zabezpieczenie pokrywy dachu z papy termozgrzewalnej
2. Ręczne rozebranie kikuta komina 4,5m wysokości /8m³/
3. Wywiezienie gruzu
4. Ocena stanu technicznego części komina przechodzacego przez 3 kondygnacje mieszkalne
5. W przypadku stwierdzonych usterek ich usuniecie.
6. Zakup i montaż komina stalowego zgodnie z dokumentacją projektową ( do wglądu )
7. Komin stalowy z jednego elementu rury o średnicy 813 mm i grubości ścianki 8,8 mm, długość od posadowienia na dachu do wylotu 12m.
8. wWykonanie płyty posadowieniowej wraz z pierścieniem stalowym na kominie murownym
9. Odciągi z lin stalowych zamontować w wieńcach żelbetowych stropu
10. zamocować instalację odgromową

Załączniki:
- przedmiar robót na roboty rozbiórkowe i montażowe
- wzór oferty i oświadczenie oferenta

Proszę o wypełnienie i podpisanie formularza ofertowego będącego załącznikiem do niniejszego zapytania o cenę i przesłanie na adres Spółdzielni do dnia 27 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastapi w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 12.30
O wyborze oferty zamawiający powiadomi niezwłocznie, pisemnie wszystkich oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Termin realizacji usługi do 25 sierpnia 2017 r.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 72 ust.1 w/w ustawy, każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać . Nie prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny”
Na podstawie art. 72 ust.2 jedynym kryterium wyboru jest cena.
Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą cenę brutto do dnia 27 kwietnia 2017 r.

Opublikowano: 16 marca 2017 14:23

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Załączniki do zapytania ofertowego [52.23 KB]

Wyświetleń: 624

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl