Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/gminaprostki

Lista e-usług dostępnych w urzędzie gminy Prostki

Referat Finansowy (F)

 • Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych
 • Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
 • Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych


Referat Gospodarki Komunalnej I Rolnictwa (GK)

 • Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości
 • Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów


Referat Inwestycji I Rozwoju (RI)

 • Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym


Referat Organizacyjny (OR)

 • Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży


Samodzielne Stanowiska

 • Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego
 • Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
 • Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu


Pozostały sprawy i wnioski przyjmowane są "Pismem ogólnym do podmiotu publicznego"

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl