UCHWAŁA Nr XVI.85.2015

RADY GMINY PROSTKI

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Prostki uchwala się co następuje:

 

§  1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 580,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 920,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1100,00 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały:

3) od ciągników siodłowych balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 800,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 900,00 zł

c) powyżej 9,0 ton do poniżej 12 ton - 1000,00 zł

4) od ciągników siodłowych balastowych, balastowych których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 990,00 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały:

7) od autobusów, których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia, poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca do siedzenia - 690,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1 500,00 zł

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prostki

§  3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/181/2012 Rady Gminy Prostki z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§  4. 1  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

Załączniki:

8zalacznik_nr_1jpg [800x917]

zalacznik_nr_2jpg [800x680]

90zalacznik_nr_3jpg [800x820] 

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl