podatkijpg [600x450]

PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI:

Podatek od nieruchomości:

Stawka

Od gruntów:

Od powierzchni

● związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,93 zł od 1 m2

● pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi

4,71 zł od 1 ha

● pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,49 zł od 1 m2

● niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji  i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,09 zł - od 1 m2

Od budynków lub ich części:

Od powierzchni użytkowej

● mieszkalnych

0,79 zł od 1 m2

● związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

23,47 zł od 1 m2

●  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,98 zł od 1 m2

● związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,78 zł od 1 m2

● pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,90 zł od 1 m 2

Od budowli:

2% ich wartości

z wyjątkiem za przewody sieci rozdzielczej wody i przewody sieci kanalizacyjnej  

0,1% wartości

PODATKI OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

Podatek od środków transportowych

Stawka

od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

● powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

580,00 zł

● powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

920,00 zł

● powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1 100,00 zł

od ciągników siodłowych balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

● powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

800,00 zł

● powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

900,00 zł

● powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1 000,00 zł

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

990,00 zł

od autobusów  w zależności od liczby miejsc do siedzenia, poza miejscem kierowcy:

 

●  mniejszej niż 22 miejsca do siedzenia

690,00 zł

●  równej lub większej niż 22 miejsca

1 500,00 zł

 

od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

200,00

191,00

13

14

320,00

527,00

14

15

527,00

727,00

15

 

732,00

1674,00

Trzy osie

12

17

540,00

570,00

17

19

570,00

707,00

19

21

707,00

900,00

21

23

900,00

1400,00

23

25

1400,00

2120,00

25

 

1400,00

2120,00

Cztery osie i więcej

12

25

876,00

901,00

25

27

901,00

1480,00

27

29

1480,00

2257,00

29

31

2257,00

2912,00

31

 

2257,00

3073,00

od ciągników siodłowych balastowych, balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

556,00

680,00

18

25

680,00

740,00

25

31

804,00

1237,00

31

 

1895,00

2290,00

Trzy osie i więcej

12

40

1672,00

2304,00

40

 

2304,00

2977,00

 

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

300,00

490,00

18

25

370,00

556,00

25

 

440.00

766,00

Dwie osie

12

28

490,00

556,00

28

33

830,00

1147,00

33

38

1147,00

1350,00

38

 

1700,00

1780,00

Trzy osie i więcej

12

38

1038,00

1272,00

38

 

1272,00

1660,00

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl