Na szczeblu krajowym:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. Ponadto, oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji.


Polska Agencja Przedsiębiorczości zajmuje się budowaniem wizerunku w oparciu o ogólnopolskie media; jest wydawcą Forum Przedsiębiorczości, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej i Biznes Plus – dodatku do Gazety Wyborczej oraz organizatorem Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości i ogólnopolskich konferencji branżowych.


Polska Agencja Rozwoju Regionalnego- jej zadaniem jest stymulowanie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu, który ma miejsce w regionach. Swoje cele realizuje nie tylko poprzez upowszechnianie wiedzy na temat form, metod i modeli rozwoju regionalnego, ale także budowanie instytucji i mechanizmów służących temu rozwojowi oraz współuczestnictwo w ich tworzeniu. PARR specjalizuje się w programach rozwoju regionalnego i lokalnego.

 

Na szczeblu regionalnym:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.w Olsztynie realizuje działania skierowane do przedsiębiorców, które polegają na:

● wdrażaniu funduszy pomocowych UE,

● wyszukiwaniu partnerów b2b, biznes -jednostka naukowa,

● prowadzeniu regionalnych projektów klastrowych,

● doradztwie na rzecz rozwoju międzynarodowych kontaktów gospodarczych,

● doradztwie w zakresie pozyskania finansowania z funduszy pomocowych,

● organizacji szkoleń, seminariów i konferencji,

● świadczeniu bezpłatnych usług informacyjnych

 

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którego zadaniem jest zapewnienie profesjonalnej obsługi poprzez doradztwo w przygotowaniu inwestycji oraz nawiązywaniu kontaktów z partnerami gospodarczymi. Eksperci COIE w swoich działaniach ściśle współpracują z Ministerstwem Rozwoju, Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Zagranicznych Ambasad i Konsulatów RP oraz zagranicznymi Biurami Handlowymi na całym świecie oraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. 

 

Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie jest to ośrodek wspierający rozwój innowacyjności w województwie warmińsko-mazurskim. Poprzez szereg działań, takich jak organizacja wydarzeń mających na celu pobudzanie myśli innowacyjnej oraz wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu, szkołami i jednostkami administracji lokalnej, stwarza sprzyjające warunki dla rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości oraz wynalazczości w województwie warmińsko-mazurskim. Ponadto oferta Centrum dotycząca udostępniania powierzchni biurowych i hotelowych dla przedsiębiorców i naukowców z województwa warmińsko-mazurskiego na preferencyjnych warunkach stwarza dobry klimat dla tworzenia nowych jak i rozwoju istniejących już firm wykorzystujących innowacyjne rozwiązania.

 

Regionalny Fundusz Pożyczkowy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oferuje pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

 

Na szczeblu lokalnym: 

 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A wspiera rozwój gospodarczy województwa warmińsko-mazurskiego i północnej części województwa mazowieckiego poprzez udzielanie, w imieniu Skarbu Państwa, pomocy publicznej przedsiębiorcom, którzy decydują się na przeprowadzenie nowych inwestycji gospodarczych.


Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A swoim działaniem sprzyja rozwojowi gospodarczemu poprzez tworzenie nowoczesnych ośrodków przemysłowych oraz wydawanie zezwoleń na prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Zaangażowanie kapitałowe w tereny inwestycyjne, objęte preferencjami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, umożliwia inwestorom zwolnienie z podatku dochodowego do 70% wartości zainwestowanego kapitału.


Podstrefa Ełk - to nowoczesna, zbudowana od podstaw dzielnica przemysłowa, oferująca inwestorom specjalnie przygotowane tereny pod inwestycje produkcyjne lub usługowe. Grunty oferowane inwestorom są w pełni przygotowane do przeprowadzenia szybkiego procesu inwestycyjnego.


Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, którego głównymi celami działania jest:

● stworzenie możliwości nabycia przez firmy umiejętności konkurowania na rynku globalnym,

● wykorzystanie kapitału ludzkiego w regionie na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji,

● włączanie młodzieży i dzieci w obszar zainteresowania nauką, przedsiębiorczością, kreatywnością.


Park Naukowo-Technologiczny w Ełku skupia w swoich działaniach przede wszystkim procesy wspierania przedsiębiorczości i szeroko rozumiane procesy innowacyjne. Prosperują w nim przede wszystkim firmy o charakterze innowacyjnym i w swoim działaniu wdrażające postęp techniczny. Celem działania Parku jest wygenerowanie nowych, bardziej perspektywicznych branż rozwoju gospodarczego regionu ełckiego, aktywizacja zawodowa ludności i tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy. Udostępnienie nowych powierzchni produkcyjno-inwestycyjnych i administracyjnych.


Powiatowy Urząd Pracy w Ełkuktórego celem działania jest w szczególności:

● Udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukujących pracy

● Ułatwienia pracodawcom pozyskiwania pracowników

● Podejmowania działań zmierzających do zapobiegania negatywnym skutkom zwolnień pracy

● Rejestrowania osób bezrobotnych i poszukujących pracy, przedstawiania im propozycji zatrudnienia i w razie braku takich propozycji wypłacanie uprawnionym zasiłków

● Inicjowania i finansowania szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych i zatrudniania absolwentów

● Prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.

● Realizacja Uchwał Rady i Zarządu Powiatu Ełk.

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl