Na poziomie lokalnym:

Inwestorzy z terenu Gminy Prostki mogą (do 31.12.2020r.) skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części związanych z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. Szczegółowe warunki skorzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej określa uchwała Rady Gminy Prostki Nr X.49.2015 z dnia 22 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie gminy Prostki  oraz rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz.U.2015.174). 

 

Na poziomie regionalnym:

Programem umożliwiającym ciągły, trwały rozwój firm jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na stronie http://rpo.warmia.mazury.pl/plik/3/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2014-2020 dostępne są wszelkie informacje dot. planowanych i ogłoszonych naborów wniosków.


Na poziomie krajowym:

Rządowy program pod nazwą: Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 ma za zadanie podniesienie konkurencyjności oraz innowacyjności polskiej gospodarki poprzez  wspieranie inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy. 
Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć pod linkiem:

http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/grant_rzadowy

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2020 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011r.

https://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne


Informacje o wsparciu w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i pomocy publicznej znajdą Państwo na http://www.paih.gov.pl/prawo/syste_podatkowym


Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl