Dominującym kierunkiem rozwoju gospodarczego w gminie Prostki jest rolnictwo. Produkcja rolnicza to przede wszystkim tradycyjne uprawy (przeważają zboża, kukurydza, ziemniaki, buraki    cukrowe,   rzepak)   oraz   hodowla   zwierząt w gospodarstwach indywidualnych: bydła, drobiu, trzody chlewnej oraz koni. Kierunkiem produkcji towarowej w gminie jest również produkcja mleka z uzupełniającym chowem bydła rzeźnego.

Ważna rolę w gminie odgrywa leśnictwo. Na terenie gminy działają liczne zakłady przetwórstwa drewna.


Sektory gospodarki z największym potencjałem to przemysł spożywczy m.in. żywność wysokiej jakości oraz przemysł drzewny: wyroby stolarskie, meblarstwo, tartaki.


Wysokość średniego wynagrodzenia w powiecie ełckim (wg danych GUS za 2017r.) wynosi 3 286,44 PLN, natomiast w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa kształtuje się na poziomie 4 767,85 PLN, w sektorze przemysłu i budownictwa 3 031,76 PLN. W gałęzi związanej z handlem, naprawą pojazdów samochodowych, transporcie i gospodarce magazynowej, komunikacji średnie wynagrodzenie wynosi
2 727,27 PLN, zaś w sektorze działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz obsłudze rynku nieruchomości i w pozostałych gałęziach gospodarki kształtuje się na poziomie 3 658,47 PLN.

 

W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Prostki wynosiło 3 477,88 PLN, co odpowiada 76.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.


Stopa bezrobocia dla Powiatu Ełckiego wynosi 14,6% (wg danych GUS za 2017r.). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski. Bezrobocie rejestrowane w gminie Prostki wynosiło w 2017 roku 17,1% (20,7% wśród kobiet i 14,2% wśród mężczyzn). W powiecie ełckim na 1000 mieszkańców pracuje 196 osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

bezroocie_rejestrowane_powiatjpg [500x322]

rynek_pracyjpg [500x306]

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE w POWIECIE EŁCKIM

Zawodami nadwyżkowymi w 2018r. w powiecie są: ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni, ogrodnicy, pracownicy opieki osobistej, posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy, elektromechanicy i elektromonterzy, plastycy i dekoratorzy wnętrz, pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych, monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani, pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej, asystenci dentystyczni

zawody_nadwyzkowejpg [500x199]

Zaś za zawody deficytowe w powiecie uznane zostały m.in.: pracownicy usług osobistych, robotnicy robót stanu surowego, lektorzy języków obcych, specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych, operatorzy maszyn do prania, robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie, pracownicy wykonujący dorywcze prace proste

zawody_deficytowejpg [500x272]

Źródła:

https://olsztyn.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_warminsko-mazurskie/portrety_gmin/elcki/prostki.pdf

http://olsztyn.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_warminsko-mazurskie/portrety_powiatow/powiat_elcki.pdf

http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Prostki

http://www.polskawliczbach.pl/powiat_elcki

https://barometrzawodow.pl/pl/warminsko-mazurskie/prognozy-dla-powiatow/2019/elcki.18..309....1....0.1.1.309.#

http://elk.praca.gov.pl/

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl