logojpg [600x100]

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Nazwa operacji: „Przebudowa drogi publicznej nr 178029N w miejscowości Długosze, Gmina Prostki”.

Cel operacji: Przebudowa drogi lokalnej w Długoszach o długości 466mb i szerokości 5mb przyczyni się osiągnięcia celu szczegółowego 6B tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Planowany efekt: W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20cm, umocnienie poboczy 0,75m kruszywem łamanym gr. 15cm, zjazdy z kruszywa łamanego gr. 23cm w ilości 11szt o wymiarach 4,0x2,0, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 9cm, szerokości 5,0m na długości 466,0 m, montaż znaków drogowych, wymiana lamp i wysięgników oświetlenia ulicznego.

Nazwa działania PROW 2014-2020: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
Poddziałanie: „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”,
Typ operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Całkowita wartość projektu: 349 352,89 zł.

Dofinansowanie: 222 293,00 zł.

 

droga_dlugoszejpg [600x776]

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl