logojpg [600x100]

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Nazwa operacji: „Przebudowa drogi publicznej nr 178028N w m. Dąbrowskie - Żelazki, gm. Prostki”.

Cel operacji: parametrów drogi publicznej nr 178028N w m. Dąbrowskie-Żelazki na długości 2610 m przyczyni się do integracji społeczności lokalnej i ułatwi dowóz Gimbus-ami dzieci do szkoły w m. Prostki.

Planowany efekt: W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20cm, wbudowanie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem na długości 100m drogi obustronne, zjazdy z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 9cm, szerokości 4,0m na długości 2610,0 m, wykonanie odwodnienia odcinka drogi, montaż znaków drogowych, montaż barier ochronnych, wymiana lamp i wysięgników oświetlenia ulicznego.

Nazwa działania PROW 2014-2020: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
Poddziałanie: „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”,
Typ operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Całkowita wartość projektu: 1 637 225,79 zł.

Dofinansowanie: 1 041 766,00 zł.

 

droga_dabrowskie_zelazkijpg [600x625]

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl