logojpg [600x100]

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Nazwa operacji: „Przebudowa drogi publicznej nr 178026N – ul. Bojowników w m. Bogusze, gm. Prostki”.

Cel operacji: Poprawa parametrów drogi publicznej nr 178026N w miejscowości Prostki na długości 604m przyczyni się do integracji społeczności lokalnej.

Planowany efekt: W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa naturalnego gr. 20cm z dodatkiem 40% kruszywa łamanego, wbudowanie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem na całej długości 588mb, chodnik z kostki brukowej gr 6cm dł. 299,5mb szer. 1,5m, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 9 cm, szerokości 5,0m na długości 604 m, , montaż znaków drogowych, wymiana lamp i wysięgników oświetlenia ulicznego.

Nazwa działania PROW 2014-2020: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
Poddziałanie: „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”,
Typ operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Całkowita wartość projektu: 613 338,71 zł.

Dofinansowanie: 390 267,00 zł.

 

droga_bojownikow_boguszejpg [737x600]

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl