logojpg [600x100]

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Nazwa operacji: „Przebudowa drogi publicznej nr 178020N – ul. Sportowa w m. Prostki, gm. Prostki”.

Cel operacji: Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi publicznej nr 178020N w miejscowości Prostki na długości 300m.

Planowany efekt: W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa naturalnego gr. 25cm z dodatkiem 40% kruszywa łamanego, wbudowanie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem na całej długości drogi obustronne, zjazdy z kostki brukowej betonowej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, szerokości 3,0m na długości 300,0 m, wykonanie oświetlenia jezdni z 8-miu słupów z lampami, zasilanego kablem ziemnym YAKXS 4x35 na długość 300m, montaż znaków drogowych.

Nazwa działania PROW 2014-2020: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
Poddziałanie: „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”,
Typ operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Całkowita wartość projektu: 250 177,58 zł.

Dofinansowanie: 159 187,00 zł.

 

droga_sportowa_prostkijpg [600x610]

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl