logo_nowejpg [600x100]

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Nazwa operacji: „Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Dybówko, gm. Prostki”.

Cel operacji: Poprawa dostępności do obiektu użyteczności publicznej i poprawa jakości życia mieszkańców w miejscowości Dybówko poprzez przebudowę drogi wewnętrznej o długości ok. 440mb i szerokości 5mb.

Planowany efekt: W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20cm, umocnienie poboczy 0,75m kruszywem łamanym gr. 15cm, zjazdy z kruszywa łamanego gr. 23cm w ilości 15szt o wymiarach 4,0x2,0, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 9cm, szerokości 5,0m na długości 440,0 m, montaż znaków drogowych, wymiana lamp i wysięgników oświetlenia ulicznego.

Nazwa działania PROW 2014-2020: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
Poddziałanie: „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”,
Typ operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Całkowita wartość projektu: 340 901,04 zł.

Dofinansowanie: 216 915,00 zł.

 

droga_dybowkojpg [800x573]

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl